ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Onderhavige algemene voorwaarden dienen gelezen met eventueel bijzondere voorwaarden zoals overeengekomen, welke laatste voorrang genieten. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.

2. Prijsoffertes worden louter ter informatie opgegeven, en gelden geenszins als aanbod. Zij zijn vrijblijvend, zonder verbintenis. De geldigheidsduur ervan is beperkt tot de opgegeven datum. Een bestelling of opdracht wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging van de bestelling en ondertekening door een bevoegd persoon van BV Rumst Recycling. Gebeurelijke keuringen in het kader van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie worden nooit geacht in de offerte te zijn begrepen en dienen door de klant – behoudens in geval van afwijkend schriftelijk akkoord – rechtstreeks met de keuringsinstantie te worden afgerekend. Elke overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud van goede (financiële) referenties. BV Rumst Recycling is derhalve gerechtigd om in de loop van de overeenkomst voldoende garantiebewijzen te vragen en te bekomen teneinde de betaling van haar werken te garanderen. Indien voornoemde garantiebewijzen niet kunnen worden afgeleverd, heeft BV Rumst Recycling het recht de overeenkomst te beëindigen en zal de klant een schadevergoeding verschuldigd zijn welke forfaitair wordt vastgesteld op 20% van de totale aannemingsprijs.

3. Bij- en meerwerken worden geacht aanvaard te zijn door de klant indien hij op mededeling en prijsofferte ervoor niet binnen de 8 werkdagen negatief heeft geantwoord. Op de aanneming en op eventuele meer of bijwerken, zal onderstaande prijsherzieningsformule van toepassing zijn. Einde het werk zal deze globaal verrekend worden. p = P (0,4 s + 0,4 i + 0,2) S I p = aangepaste prijs bij facturatie P = prijs vermeld op contract s = gemiddeld uurloon tijdens werken welke zijn aangerekend S = gemiddeld uurloon op datum contract i = indexcijfer van de materialen voor de werken welke zijn aangerekend I = indexcijfer van de materialen op datum contract.

4. BV Rumst Recycling kan slechts overgaan tot inplanning van de levering of uitvoering van de werken nadat alle dienstige stukken hiertoe ondertekend door de klant werden teruggezonden en het eventueel vooropgesteld voorschot werd aanbetaald. Niet betaling van het vooropgesteld voorschot of niet bezorging van de stukken geeft BV Rumst Recycling het recht de werken onbepaald uit te stellen zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant, onverminderd het gestelde verder in deze algemene voorwaarden. Iedere opgegeven leveringstermijn, zelfs indien deze specifiek is vermeld, is een benadering en wordt verstrekt als vorm van inlichting. Overschrijding ervan kan hoe dan ook geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract. De overschrijding geeft evenmin aanleiding tot enige schadevergoeding. Bij overmacht is bvba Rumst Recycling ontslagen van elke verbintenis gedurende de periode gedurende dewelke de overmachtssituatie gehandhaafd blijft, zonder recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.

5. Bij opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, draagt BV Rumst Recycling geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele schade en boetes hieromtrent opgelopen vallen geheel ten laste van de klant. Bij het niet of niet – tijdig bekomen van de vereiste vergunning heeft BV Rumst Recycling het recht de overeenkomst te beëindigen in welk geval de klant een schadevergoeding verschuldigd is welke forfaitair wordt vastgesteld op 20% van de totale aannemingsprijs. Ingeval van vertraging, maar waarbij de overeenkomst niet wordt beëindigd, verbindt de klant zich tot een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de totale aannemingsprijs.

6. De klant verstrekt aan BV Rumst Recycling, voor de aanvang van de werken, een situatieschets van de bouwplaats. Hij licht de BV Rumst Recycling in omtrent de ligging en bijzonderheden van de bouwplaats, over de toegangen ervan, energie-aansluitingen, liggingen van kabels, leidingen (waaronder nutsleidingen) e.d.m. Hij licht BV Rumst Recycling tevens in over eventuele risico's verbonden aan naburige installaties, zoals bv. elektrische lijnen, riolen e.d.m. Indien de klant bij zijn bestelling bepaalde specificaties en/of modaliteiten doorgeeft, plans of lastenboeken overmaakt, is BV Rumst Recycling ervan ontslagen deze gegevens op hun juistheid te controleren. Deze gegevens mogen als dusdanig overgenomen worden op risico van de klant.

7. De klant draagt er zorg voor dat de werf voor aanvang van de werken vrij bereikbaar en toegankelijk is. De klant zorgt daarenboven voor voldoende parkeerplaats op de werf. De werf dient door de klant in het voordeel van BV Rumst Recycling gratis te worden voorzien van water en elektriciteit (220 – 380 V). De klant zorgt voor de aanwezigheid op zijn kosten van een lichtkrachtinstallatie, die voldoet aan de voorwaarden om alle werken uit te voeren. De werf dient opgeruimd te zijn, rekening houdend met de mogelijkheid voor BV Rumst Recycling de nodige stellingen, kranen en ladders te plaatsen en hiermede de nodige bewegingen mee uit te voeren. Desgevallend dient de noodzakelijke nivellering van het terrein en aandammingen voor aanvang van de werken / levering uitgevoerd door de klant. Kosten verbonden aan deze werken zijn ten laste van de klant. De uitvoering van de werken geschiedt bovendien steeds onder het grootste voorbehoud van de plaatsgesteldheid alwaar de werken dienen uitgevoerd te worden evenals de degelijke kwaliteit van door derden reeds uitgevoerde werken ter plaatse die hun invloed kunnen hebben op de door BV Rumst Recycling uit te voeren werken. Bij gebreke aan dit alles heeft BV Rumst Recycling het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, lees achteraan het orderboek te plaatsen, dan wel te beëindigen en is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zoals voorzien in artikel 5 van deze algemene voorwaarden.

8. De klant geeft BV Rumst Recycling en diens aangestelden de toelating gebruik te maken van de desgevallend te plaatsen directie- en personeelskeet, dit zonder dat BV Rumst Recycling gehouden is uit dezen hoofde enige vergoeding te betalen.

9. De gereedschappen, hulpmiddelen en veiligheidsuitrusting nodig om de werken uit te voeren worden door BV Rumst Recycling voorzien. Zij zijn inbegrepen in de prijs. BV Rumst Recycling zal voldoen aan de procedures en veiligheidsrichtlijnen van toepassing op de werf. Het is evenwel aan de klant om BV Rumst Recycling van eventuele procedures en richtlijnen terzake voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk op de hoogte te brengen.Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden heeft BV Rumst Recycling desgewenst het recht werktuigen of materieel van diens klant te gebruiken zonder hiervoor aan laatstgenoemde enige vergoeding verschuldigd te zijn.

10. BV Rumst Recycling behoudt zich het recht voor aanpassingen door te voeren aan de installaties en/of andere materialen te gebruiken dan voorzien in de offerte of overeenkomst, dit alles mits een vergelijkbare kwaliteit wordt geboden en zonder dat dit aanleiding geeft tot vergoeding of minprijzen.

11. Alle geleverde materialen blijven eigendom van BV Rumst Recycling tot op het ogenblik van volledige betaling. Ongeacht of de materialen onroerend door bestemming zijn geworden. BV Rumst Recycling kan bij niet – betaling op kosten en risico van de klant op elk ogenblik de goederen terug komen laten ophalen. BV Rumst Recycling houdt zich daarbij het recht voor deze opgehaalde goederen – gelet op hun unieke karakter – alsnog te mogen aanrekenen. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van het materieel (inclusief machines) van BV Rumst Recycling dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een gegoede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in voordeel van BV Rumst Recycling. Indien BV Rumst Recycling door eender wie hiervoor met succes zou worden aangesproken, dient de klant BV Rumst Recycling te vrijwaren. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

12. Alle tot de aanneming noodzakelijke verzendingen geschieden op risico en kosten van de klant.

13. BV Rumst Recycling heeft het recht voor de uitvoering van de werken beroep te doen op de diensten van derden. 13.1. Betwistingen over levering, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de acht dagen na levering, uitvoering en/ of facturatie en dit bij aangetekende zending. BV Rumst Recycling is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Inzake verborgen gebreken waarbij de aansprakelijkheid van BV Rumst Recycling zou weerhouden worden, blijft haar aansprakelijkheid beperkt tot de vervanging ervan en maximaal het bedrag van de bedongen koop- danwel uitvoeringssom, wat dat onderdeel betreft, verminderd met de vetusiteit van het betrokken onderdeel. Verborgen gebreken. BV Rumst Recycling kan niet meer worden aangesproken voor verborgen gebreken na het verstrijken van een periode van 1 jaar na het einde der uitgevoerde werken. Rechtsvorderingen uit hoofde van verborgen gebreken dienen binnen voornoemde periode van 12 maanden te worden ingesteld ten laatste drie maanden na de ontdekking van het verborgen gebrek, dan wel drie maanden na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs door de klant had moeten ontdekt worden. Bij gebrekkig of niet conforme goederen, onverminderd het hoger gestelde zal BV Rumst Recycling van elke aanspraak tot schade bevrijd zijn na herbelevering van deze goederen. 13.2 De ingebruikname van het gebouw danwel het (laten) verder werken op de door BV Rumst Recycling uitgevoerde werken wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring en aanvaarding van de werken, in zijn totaliteit. Na aanvaarding van het werk draagt BV Rumst Recycling nog slechts aansprakelijkheid op basis van artikel 1792 B.W. inzoverre dit van toepassing zou kunnen zijn. Indien bij de voorlopige oplevering van de hoofdaanneming, waartoe BV Rumst Recycling wordt uitgenodigd, geen opmerkingen worden gemaakt op zijn werken of als de oplevering wordt toegestaan, zijn de werken van BV Rumst Recycling opgeleverd en kan zij nadien, behoudens eventueel beroep op artikel 1792 B.W., niet meer aangesproken worden voor zichtbare of verborgen gebreken. 13.3 De aansprakelijkheid van BV Rumst Recycling is ten allen tijde gelimiteerd tot het totaalbedrag van facturen of aannemingssom. Indirecte schade komt alleszins niet voor vergoeding in aanmerking. 13.4 Geen enkele schade aan aanpalende eigendommen of goederen, evenmin schade aan voetpaden, rioleringen etc. (in globo: schade aan derden, inclusief andere aanwezige aannemers), bij en door de uitvoering van de door BV Rumst Recycling opgenomen uitvoeringswerkzaamheden en uit welke oorzaak dan ook, kan BV Rumst Recycling ten laste worden gelegd. Uit hoofde van de aangegane opdracht neemt de klant deze aansprakelijkheid, bij vrijwaring, geheel op zich. BV Rumst Recycling draagt eveneens geen aansprakelijkheid op basis van de leer van de burenhinder (artikel 544 B. Wb.), ook niet bij wijze van overdracht daarvan. De klant sluit in dat verband (alinea 1, 2 en 3 van dit artikel) een ABR verzekering af, omtrent de waarborgen afdelingen 1 en 2, mede in voordeel van BV Rumst Recycling. Zowel het materieel (werktuigen) alsmede alle werken, toevertrouwde voorwerpen en het aangevoerde materiaal van BV Rumst Recycling en haar onderaannemers daarbij in dekking te nemen, tegen voldoende waarborg.

14. Elke gebeurtenis te wijten aan de klant of diens opdrachtgever / bouwheer (bijvoorbeeld gebrekkige coördinatie, laattijdig overmaken van plannen en beslissingen), die de opstart of uitvoering van de werken tijdelijk onmogelijk maakt, geeft niet enkel recht op een evenredige verlenging van de uitvoeringstermijn maar tevens op een vergoeding voor de door de stillegging veroorzaakte schade, forfaitair begroot op 10 % onverminderd het recht van BV Rumst Recycling om een grotere schadevergoeding te vorderen indien bewezen. Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven, dan dient de klant een schadevergoeding van 20 % van het totaalbedrag der aanneming te betalen. Is de niet-uitvoering van het contract te wijten aan BV Rumst Recycling, dan is deze een soortgelijke vergoeding verschuldigd. Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven dan is de klant bovendien verplicht BV Rumst Recycling te vergoeden voor de desgevallend reeds gemaakte kosten (m.i.v. uniek materiaal).

15. De facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. De facturen of bedragen welke op de vervaldag niet betaald worden, zijn vanaf dit ogenblik van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling onderworpen aan een interest van 12% op jaarbasis. Bovendien zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding ad 10%, met een minimum 50 EUR. Bij niet – betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft BV Rumst Recycling het onvoorwaardelijke recht de werken stil te leggen tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag. In voorkomend geval vervallen alle eventueel gemaakte afspraken m.b.t. leverings- en uitvoeringstermijnen. Het stilleggen van de werken kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant. Indien de werken uit deelopdrachten bestaat, behoudt BV Rumst Recycling zich het recht voor de uitvoering van de volgende deelopdracht op te schorten conform het voorgaande, tot zolang de vorige deelopdracht integraal werd betaald. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van BV Rumst Recycling de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) te verhalen op de klant. BV Rumst Recycling zal enkel ter plaatse afstappen en service/onderhoud en enig welke andere interventie uitvoeren (zelfs indien deze valt onder de garantievoorschriften) wanneer het openstaand saldo door de klant geheel werd betaald. Dit alles onverminderd het recht van BV Rumst Recycling de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanprestatie.

16. De klant dient ten gunste van BV Rumst Recycling een abstracte bankgarantie te laten afleveren door een Belgische eersterangs bank ten belope van het bedrag van de overeenkomst.

17. De klant verbindt zich ertoe de door BV Rumst Recycling toegepaste fabricage-, bewerkings- of gebruiksmethodes waarvan hij kennis zou krijgen, niet zelf te gebruiken of door te spelen aan derden.

18. De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.

19. Rechtsbevoegdheid : in geval van betwisting is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout en het Vredegerecht van Herentals bevoegd om van het geschil kennis te nemen.
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.

Lees meer Verder gaan